RSS
Latviešu Latvian
Ko mēs darām

Galvenie LBF darbības virzieni: 

 • ziņojumu un informācijas sagatavošana par bērniem un viņu tiesību īstenošanai svarīgiem jautājumiem;
 • vietēju, nacionālu un starptautisku projektu attīstīšana un ieviešana;
 • sadarbība ar LR Saeimu, Ministru kabinetu, ministrijām tiesību aktu, politiku un pozīciju izstrādē;
 • sadarbība ar vietējām pašvaldībām, izglītības, sociālās aprūpes un kultūras iestādēm;
 • bērnu un jauniešu iniciatīvu atbalstīšana;
 • minoritāšu, migrantu pārstāvju un grupu iesaistīšana;
 • bērnu padomju izveides nacionālā un vietējā līmenī atbalstīšana un koordinēšana;
 • jauniešu līderu apmācība un jaunatnes apmaiņu organizēšana;
 • NVO, skolu un pašvaldību kapacitātes celšana un pieaugušo izglītošana;
 • piedalīšanās projektos, lai veicinātu Konvencijas par bērna tiesībām un Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanu;
 • Eiropas tematisko gadu pasākumu ieviešana;
 • jaunu partnerību veidošana Latvijā un Eiropas Savienībā. 

 

Latvijas Bērnu forums ir parakstījis Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu, aktīvi darbojas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē.

Latvijas Bērnu forums piedalījās Saeimas Deklarācijas par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām izstrādē un kopš tās pieņemšanas ir pārstāvēts Saeimas un NVO sadarbības institūcijā.

Latvijas Bērnu forums ir Latvijas Dzimumu līdztiesību apvienības biedrs, kā arī viens no Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla dibinātājiem.

Biedrība sadarbojas ar LR Saeimu, Ministru kabinetu, Labklājības, Izglītības un zinātnes, Tieslietu, Kultūras un Ārlietu ministrijām, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Latvijas Pašvaldību savienību un citām institūcijām.

Latvijas Bērnu forums ir pilntiesīgs biedrs Eiropas tīklā Eurochild, kas darbojas ar mērķi uzlabot bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti Eiropas Savienībā.