RSS
Latviešu Latvian
Vēsture

Kā bērnu, jauniešu un bērnu tiesību aizsardzības speciālistu kustība Latvijas Bērnu forums uzsāka darbu 1999. gadā. Iesaistot jaunos līderus un bērnu tiesību speciālistus, aizstāvot un sekmējot bērnu tiesības sociālajās un izglītības jomās, gandrīz visās Latvijas skolās ar pedagogu, sociālo pedagogu, citu speciālistu un izglītības iestāžu administrācijas atbalstu bērni un jaunieši identificēja problēmas, meklēja risinājumus un piedāvāja savu viedokli pašvaldību deputātiem. Gandrīz visas Latvijas 1008 skolas aktīvi iesaistījās darbā, veica pasākumus un izstrādāja projektus bērnu tiesību aizsardzībā sociālajā un izglītības jomās. Rajonu līmeņa Bērnu forumi notika visos Latvijas rajonos un republikas pilsētās. Projektu atbalstīja gan skolu administrācijas, gan vietējās pašvaldības, tiekoties ar bērniem un finansējot viņu izstrādātās idejas un projektus, kā arī rajonu padomes un izglītības pārvaldes. Īpaša loma pasākumu atbalstā bija bērnu tiesību speciālistiem. Finansiālu atbalstu sniedza izglītības un zinātnes ministrija, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības centrs, Ziemeļvalstu Ministru Padomes birojs, Apvienoto Nāciju Attīstības programma, ANO Bērnu fonda UNICEF LR Nacionālā komisija, Kanādas vēstniecība, citas institūcijas.


Pēc rajonu Bērnu forumiem bērni un jaunieši tikās Rīgā – I Latvijas Bērnu forumā. Jaunieši izvaicāja lēmumu pieņēmējus – Saeimas un Rīgas Domes deputātus, tikās ar politikas projektu izstrādātājiem – ministriju pārstāvjiem – un strādāja darba grupās, diskutējot par sociālajiem jautājumiem, kultūru, sportu, izglītību un drošību. Bērnu viedokļi tika izmantoti, gatavojot Latvijas pozīciju ANO Ģenerālās Asamblejas Speciālās Sesijas par bērniem gala dokumentam.


I Latvijas Bērnu forumu sveica Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvics, ANO Attīstības programmas pastāvīgais pārstāvis Latvijā Jans Sands Sorensens un citas augstas amatpersonas. Dalībnieki apmainījās draudzības saitēm.


ANO Speciālajā sesijā par bērniem Latvijas delegācijas sastāvā konkursa kārtībā tika iekļauti divi jauniešu pārstāvji – Kristīne Miņko no Liepājas un Kārlis Roķis no Rīgas. Abi aktīvi piedalījās Latvijas bērnu viedokļa paušanā Ņujorkā, 2002.gada maijā, kā arī II Latvijas Bērnu foruma procesa vadīšanā.


Darbs ar bērnu un jauniešu viedokļa izpēti un viņu iesaistīšanu politikas procesos turpinājās II Latvijas Bērnu foruma ietvaros, lai izstrādātu politikas pamatnostādnes „Bērniem piemērota Latvija”. Šajā procesā lielu atbalstu sniedza gan vispārējās izglītības iestādes, gan internātskolas, gan izglītības pārvaldes, kā arī nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar riska bērniem. Pamatnostādnes tika izstrādātas un apstiprinātas Ministru Kabinetā. Vispirms sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, tagad – ar Labklājības ministriju, top periodiskie plāni pamatnostādņu izpildei.
Kopš Latvijas Bērnu foruma izveides bērni iesaistījušies pētījumos, viedokļu paušanā un priekšlikumu sagatavošanā dažādām institūcijām - ANO Bērnu fondam, Baltijas Jūras valstu padomei, Eiropas Padomei, Eiropas Komisijai un citām. Nozīmīgu ieguldījumu biedrība ir devusi, koordinējot to bērnu viedokļu paušanu, kuru iespējas ir ierobežotas – bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem, kas cietuši no vardarbības, bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu, bērnunamu un internātskolu audzēkņiem.