RSS
Latviešu Latvian
Kas mēs esam

Latvijas Bērnu foruma vīzija:

Latvijas valsts ar augstu labklājības līmeni, kur visiem bērniem ir vienādas iespējas attīstībai un izglītībai, viņi tiek pasargāti no vardarbības un katra lēmuma pieņemšanā – ģimenē, skolā, pašvaldībā, valdībā vai Saeimā – tiek iesaistīti bērni*.

Latvijas Bērnu foruma mērķi:

1)      panākt, lai bērnu veselības, kultūras, izglītības un garīgās attīstības programmas kļūtu par valsts sociālās un ekonomiskās attīstības neatņemamu sastāvdaļu;

2)      iesaistīt bērnus un jauniešus lēmumu pieņemšanā, veicināt bērnu tiesību un līdzdalības jautājumu risināšanu Eiropas Savienībā;

3)      izglītot vecākus un profesionāļus, kuri (jau) strādā ar bērniem;

4)      veicināt sadarbību starp dažādu jomu institūcijām, organizācijām un ieinteresētajām personām bērnu labā.

Latvijas Bērnu forums ir politiski un ideoloģiski neatkarīga organizācija, kas savu mērķu sasniegšanā iesaista biedrus un brīvprātīgos, sadarbojas ar ekspertiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Dalībnieki ir organizējušies 29 vietējās grupās.


Lai sasniegtu mērķus, Latvijas Bērnu forums sadarbojas ar LR Saeimu, valsts un pašvaldību institūcijām, citām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Biedrība strādā vietējā, valsts un starptautiskajā līmenī

* Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas (LR Bērnu tiesību aizsardzības likums). Dalībvalstis nodrošina bērnam, kas spējīgs formulēt savus uzskatus, tiesības brīvi paust šos uzskatus visos jautājumos, kas skar bērnu, pie tam bērna uzskatiem tiek veltīta pienācīga uzmanība atbilstoši bērna vecumam un brieduma pakāpei (ANO Konvencija par bērna tiesībām).