RSS
Latviešu Latvian
Atgriezties uz sākumu
Aicina nevalstiskās organizācijas gatavot Alternatīvo ziņojumu par bērnu stāvokli Latvijā

Latvijas Bērnu forums aicina jaunatnes organizācijas un organizācijas, kas strādā ar bērniem un jauniešiem iesaistīties kopīgā darbā, lai izstrādātu Alternatīvo ziņojumu par valdības gatavoto Latvijas Republikas konsolidēto kārtējo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004.gada līdz 2012.gada 30.jūnijam. Šobrīd MK pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegšanai valdībā ir sagatavojis ilgi gaidīto ziņojuma projektu.

Latvija līdz šim ir iesniegusi divus ziņojumus ANO Bērnu tiesību komitejai un saņēmusi virkni rekomendāciju, tai skaitā par bērnu nabadzības novēršanu, ģimenes pabalstu palielināšanu, veselības aizsardzības uzlabošanu, izglītības pieejamību un kvalitāti, par alternatīvās ārpusģimenes aprūpes attīstību, par bērnu aizsardzību no vardarbības. ANO Bērnu tiesību komiteja atzina, ka ir izdarītas pozitīvas izmaiņas likumos, norādot uz nepieciešamību veikt uzlabojamus darba koordinācijā un piešķirt atbilstošus naudas līdzekļus šo izmaiņu realizācijai.

Svarīgi atzīmēt, ka joprojām daudzās jomās nevalstisko organizāciju iniciatīvas un spējas piesaistīt līdzekļus ārpus Latvijas nodrošina ANO Konvencijas par bērna tiesībām ieviešanu. Arī starptautiskā prakse paredz, ka ANO Bērna tiesību komiteja obligāti uzklausa nevalstisko organizāciju viedokli. Latvijas Bērnu forums aicina visas ieinteresētās organizācijas, kuru kompetences lokā ir ar bērniem saistītie jautājumi iesaistīties, rakstot uz birojs@bernuforums.lv, lai saņemtu papildus informāciju.