RSS
Latviešu Latvian
Atgriezties uz sākumu
Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā

Projekts 

“Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā”

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmā Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas Bērnu forumu, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienību, Jaunatnes organizāciju apvienību „IMKA Latvija”, biedrību „Goraļ”, biedrību „Latvijas Šovu mākslas asociācija”, Latvijas Krievu kultūras biedrību, fondu „Mirdzošs Austras koks”, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu un Slāvu mūzikas biedrību „Sozvučije” īsteno projektu “Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā”.

Projekta “Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā” mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju attīstību, izveidojot platformu apspriedēm ar trešo valstu valstspiederīgajiem, dialogam starp dažādu kultūru, ticību un reliģiju kopienām, nodrošinot informatīvos resursus, paaugstinot mazākumtautību un citu organizāciju potenciālu, kompetenci un īstenojot kultūras aktivitātes trešo valstu pilsoņu integrācijai Latvijā un iesaistei esošajās nevalstiskajās organizācijās.

Latvijas Bērnu forums aktīvi iesaistījies platformas veidošanas pasākumu sagatavošanā, organizāciju kapacitātes stiprināšanā, vada darba grupas Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanaI Latvijā MemorandA izstrādei, kā arī strādā, lai iesaistītu jaunas trešo valstu valstspiederīgo grupas.

Projekts „Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā” tiek īstenots no 2012. gada 16. aprīļa līdz 30. jūnijam. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.

Sadarbības partneri piedalās

Eiropas Savienības Dārza svētkos

Vērmanes dārzā

sestdien, 2012. gada 12. maijā

Dārza svētku tēma šogad ir „Eiropas aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes gads”. Tā mērķis ir atspoguļot aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti, kā arī veicināt Latvijas sabiedrībā izpratni par dažādu sabiedrības grupu sadarbību, runāt par iespēju realizēt sevi un ieņemt aktīvu dzīves pozīciju neatkarīgi no vecuma.

Eiropas Savienības Dārza svētkos visi desmit projekta sadarbības partneri iepazīstina svētku dalībniekus ar savu darbību un piedāvātajām iespējām, paredzētajām projekta aktivitātēm, pievienojoties svētku moto - „Būsim aktīvi visās paaudzēs! Piedalies!”

Sadarbības partneri organizē

forumu "Savstarpējā dialoga veidošana"

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē

ceturtdien, 2012. gada 31. maijā

plkst. 12.00 (dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.00)

Pilsoniskās sabiedrības platforma starpkultūru dialogam ir forums, kurā labas prakses pieredzē dalās aktīvās Latvijas nevalstiskās organizācijas, mazākumtautību organizācijas, augstskolas, mazākumtautību skolas, valsts institūcijas, pašvaldības, starptautiskās organizācijas, mediji, kultūras organizācijas un personas, kas iesaistītas neformālajā izglītībā, kultūras, sociālajā un citās darba jomās ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Foruma mērķis ir uzsākt sabiedrisku apspriedi par to, kā veicināt dažādu kultūru bagātību plašāku izmantošanu, izveidojot platformu starpkultūru dialoga veidošanai, plašāk izstrādājot kultūrintegrācijas virzienus, ideju iestrādes un aktualizējot pieredzes apmaiņu.

10 projekta sadarbības partneri foruma laikā izstrādā un paraksta Sadarbības memorandu.

Sadarbības partneri organizē

sarīkojumu "Svētki visām paaudzēm"

Vērmanes dārzā

sestdien, 2012. gada 9. jūnijā

no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00

Sarīkojuma mērķis ir uzsvērt ģimenes kā visu paaudžu apvienojošās vienības lomu un vērtību.

Projekta sadarbības partneri piedāvā katrs savu inovatīvi izglītojošu pasākumu programmu, parādot organizāciju darbību starpkultūru integrācijas jomā atraktīvu radošo darbnīcu veidā, iepazīstina ar dažādu tautu kultūru, tās atšķirīgo un vienojošo, kopīgi apgūst jaunas saskarsmes prasmes un sadarbības iemaņas, parāda pārstāvēto etnisko grupu pienesumu kopējai Latvijas kultūrvidei.

10 projekta sadarbības partneri 10 teltīs piedāvā:

  • ieskatu nevalstisko organizāciju darbā un piedāvātajās iespējās;
  • radošās darbnīcas;
  • izzinošas nodarbības;
  • interesantus priekšnesumus;
  • sarunas un tikšanās.

Sadarbības partneri organizē

sarīkojumu "Vasaras saulgrieži"

Vērmanes dārzā

sestdien, 2012. gada 16. jūnijā

no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00

Sarīkojuma mērķis ir parādīt atšķirīgo un kopīgi atrast vienojošo dažādu tautu tradīcijās, svinot Vasaras saulgriežus, tā parādot iespēju un pamatu starpnacionālai integrācijai.

10 projekta sadarbības partneri Vērmanes dārza estrādē aicina:

  • ieskatīties un iesaistīties dažādu tautu Vasaras saulgriežu tradīcijās;
  • klausīties un skatīties interesantu un noskaņām bagātu koncertprogrammu;
  • piedalīties spēlēs un atrakcijās;
  • vienoties kopīgā Vasaras saulgriežu ielīgošanā.

Sadarbības partneri organizē

apaļā galda diskusiju

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē

piektdien, 2012. gada 29. jūnijā

plkst. 11.00

Apaļā galda diskusija - projekta noslēguma pasākums, uz kuru aicināti visi projektā iesaistītie dalībnieki - projekta sadarbības partneri, aktivitāšu apmeklētāji – trešo valstu valstspiederīgie, valsts organizāciju, pašvaldību, vēstniecību, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un visi interesenti, lai kopīgi diskutētu par projekta aktivitātēm, izvērtētu projekta norises, apkopotu rezultātus, plānotu un vienotos par tālāko sadarbību un turpmāko darbu.