RSS
Latviešu Latvian
Jau 3. Jauniešu Saeima!

Jauniešu Saeima

Ar vien attīstās Latvijas Bērnu foruma iniciatīva, kuras ieviešanā būtiska nozīme ir pašiem jauniešiem, bet viņu iniciatīvas nebūtu iespējamas bez Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas personīgā atbalsta, kā arī profesionālā Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja un Saeimas Kancelejas darba. Jauniešu Saeimā arī šogad būs pārstāvēti visi Latvijas reģioni proporcionāli reģiona iedzīvotāju skaitam, un projekta centrālais notikums būs 26.aprīlī, kad ievēlētie 3.Jauniešu Saeimas deputāti sanāks Saeimas namā.

Jauniešu Saeimas deputāti strādās pie deklarācijām četrās jomās – ilgtspējīgas un racionālas izglītības sistēmas veidošana, bērnu un jauniešu veselības politika, tautsaimniecības un konkurētspējas veicināšana un bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumu risināšanā. Jauniešu iniciatīvas un idejas tiks apspriestas, apkopotas un par tām tiks balsots ar – LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vai Eiropas lietu komisijas un šo komisiju vadītāju atbalstu.

Kopš 1. Jauniešu Saeimas tās deputātu darbi pēc līdzdalības politikas procesā ir palīdzējuši veidot jaunas iniciatīvas, jauniešu projektus un organizācijas, palielinājies politisko partiju jaunatnes organizāciju dalībnieku skaits, iegūtās zināšanas tiek izmantotas skolā un ārpus mācībām.

 Pasākumu rīko Saeima kopā ar sadarbības partneri - biedrību „Latvijas Bērnu forums”. Informatīvie atbalstītāji - sociālais tīkls Draugiem.lv, Latvijas Televīzija un Latvijas Radio.

Sekojiet projekta aktivitātēm sociālajos tīklos draugiem.lv, youtube.com un twitter.com@jauniesusaeima, @jekaba11

Papildinošais attēls Papildinošais attēls Papildinošais attēls

Aicina nevalstiskās organizācijas gatavot Alternatīvo ziņojumu par bērnu stāvokli Latvijā

Latvijas Bērnu forums aicina jaunatnes organizācijas un organizācijas, kas strādā ar bērniem un jauniešiem iesaistīties kopīgā darbā, lai izstrādātu Alternatīvo ziņojumu par valdības gatavoto Latvijas Republikas konsolidēto kārtējo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004.gada līdz 2012.gada 30.jūnijam. Šobrīd MK pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegšanai valdībā ir sagatavojis ilgi gaidīto ziņojuma projektu.

Latvija līdz šim ir iesniegusi divus ziņojumus ANO Bērnu tiesību komitejai un saņēmusi virkni rekomendāciju, tai skaitā par bērnu nabadzības novēršanu, ģimenes pabalstu palielināšanu, veselības aizsardzības uzlabošanu, izglītības pieejamību un kvalitāti, par alternatīvās ārpusģimenes aprūpes attīstību, par bērnu aizsardzību no vardarbības. ANO Bērnu tiesību komiteja atzina, ka ir izdarītas pozitīvas izmaiņas likumos, norādot uz nepieciešamību veikt uzlabojamus darba koordinācijā un piešķirt atbilstošus naudas līdzekļus šo izmaiņu realizācijai.

Svarīgi atzīmēt, ka joprojām daudzās jomās nevalstisko organizāciju iniciatīvas un spējas piesaistīt līdzekļus ārpus Latvijas nodrošina ANO Konvencijas par bērna tiesībām ieviešanu. Arī starptautiskā prakse paredz, ka ANO Bērna tiesību komiteja obligāti uzklausa nevalstisko organizāciju viedokli. Latvijas Bērnu forums aicina visas ieinteresētās organizācijas, kuru kompetences lokā ir ar bērniem saistītie jautājumi iesaistīties, rakstot uz birojs@bernuforums.lv, lai saņemtu papildus informāciju.

Aicinām valdību rīkoties bērnu nabadzības novēršanai!

Latvijas Bērnu forums un viss plašais Eiropas bērnu tiesību aizsardzības tīkls Eurochild apsveic Eiropas Komisiju, tai nākot klajā ar rekomendāciju „Ieguldījums bērnos: nabadzības apburtā loka pārraušana”. Šo iniciatīvu veiksmīgi virzījis Lāslo Andors, Eiropas Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs, atzīstot, ka tikai risinot bērnu nabadzības jautājumus var sasniegt ES Stratēģijas 2020 mērķus – „gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi”.

Bērnu nabadzība ir problēma visā Eiropā. Tā neļauj bērniem pilnībā īstenot savu potenciālu un ir būtisks bērnu tiesību pārkāpums. Šobrīd Eiropas Savienībā vairāk kā 25 miljoni bērnu (vairāk kā viens no katriem četriem) pieredz nabadzību un/vai dzīvo ģimenē, kur nevienam no pieaugušajiem nav darba. Nesenais organizācijas Eurochild veiktais pētījums identificēja nopietnas problēmas ar pārtikas un apģērba pietiekamībā, parādot, ka Bulgārijā 60 % bērnu un Rumānijā - 55 % bērnu pieredz trūkumu, kaut gan vidējais ES27 rādītājs ir 20,7%.

Latvijā nabadzības risks pēc mājsaimniecību tipa 2011.gadā nepilnām ģimenēm ar vismaz vienu apgādībā esošu bērnu ir 42.7 %; ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem – 34.8%; pēc vecuma grupas – bērniem līdz 17 gadu vecumam – 24,7% (zēniem – 26,9%, meitenēm – 22,5%).

 2011.gada martā kopumā Latvijā bija aptuveni 179 235 ģimenes ar bērniem (ģimenes ar vienu bērnu – 68 410; ar diviem bērniem – 74 438; ar trim bērniem – 24 829; ar četriem bērniem – 6 840; ar pieciem bērniem – 2 085; ar sešiem un vairāk bērniem – 2 633).

Bērnu nabadzības līmenis krīzes rezultātā aizvien palielinās, un valdībām ir jārīkojas tūlīt, lai novērstu augošo plaisu starp bagātajiem un nabagajiem.

Eiropas Komisijas sniedz ieteikumus dalībvalstu valdībām, kā risināt bērnu nabadzības problēmas un veicināt bērnu labklājību. Tā rosina izmantot bērnu tiesību principu un integrētu pieeju, balstoties uz šādiem principiem:
1) pieeja adekvātiem resursiem;
2) pieeja kvalitatīviem pakalpojumiem un
3) bērnu līdzdalības nodrošināšana.

Nozīmīgi, ka Eiropas Komisija saista šīs rekomendācijas izpildi ar ES Stratēģijas 2020 ieviešanu un ES finanšu mehānismiem, lai nodrošinātu progresu un procesu uzraudzību. Dalībvalstis tiek aicinātas notikt nacionālos mērķus bērnu nabadzības novēršanai un sociālai iekļaušanai.


Tagad visa uzmanība tiks vērsta uz valdību un pašvaldībām, lai tās investētu bērnos. Taupības pasākumi valstīs ir negatīvi ietekmējuši ģimenei draudzīgās politikas un pasākumus, tai skaitā ģimenes atbalstam un darbam ar jaunatni. Rekomendācija un plašākā Sociālo investīciju pakete izaugsmei un saliedētībai izskaidro, ka sociālās investīcijas ir neatņemama sadaļa stratēģijai, kā pārvarēt krīzi. Ja šodien netiks investēts bērnos un ģimenēs, mēs radīsim problēmas nākotnē.

 Jana Heinsvorta (Jana Hainsworth), Eirochild ģenerālsekretāre, saka: “Ieteikumi dod skaidru ziņu dalībvalstīm: vienreiz pietiek! Pilsoniskās sabiedrības organizācijas strādās, lai ietekmētu valdības un pašvaldības. Mums jāpanāk, ka tiek izmantotas tādas iespējas kā ekonomiskā vadība (Eiropas semestris) un sarunas par budžetu (Daudzgadu finanšu shēma), lai garantētu investīcijas bērnos.”

 Inete Ielīte, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja, uzsver: „Latvijas nākotne ir mūsu bērnos, kas to veidos. Šodien resursi ir valdības rokās, tai skaitā tie, kas pieejami ar Eiropas Savienības atbalstu. Latvijas Bērnu forums sadarbībā ar partneriem aicina valdību uz dialogu konkrēta rīcības plāna izstrādei.”

INTEGRĀCIJAS ABC

Latvijas Bērnu forums aktīvi iesaistījies

Rīgas Latviešu biedrības KOORIDINĒTAJĀ PROJEKTĀ

INTEGRĀCIJAS ABC”

sadarbībā ar

Jaunatnes organizāciju apvienību IMKA LATVIJA,

Biedrību Goraļ,

Latvijas Krievu kultūras biedrībU,

Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu,

Rīgas Domes labklājības departamentu

un

sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā

dalīborganizācijām

Projekta norises laiks no 2013. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 30. Jūnijam

Detalizēta informācija www.iespejukarte.lv

arrows Lasīt vairāk
Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā

Projekts 

“Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā”

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmā Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas Bērnu forumu, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienību, Jaunatnes organizāciju apvienību „IMKA Latvija”, biedrību „Goraļ”, biedrību „Latvijas Šovu mākslas asociācija”, Latvijas Krievu kultūras biedrību, fondu „Mirdzošs Austras koks”, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu un Slāvu mūzikas biedrību „Sozvučije” īsteno projektu “Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā”.

Projekta “Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā” mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju attīstību, izveidojot platformu apspriedēm ar trešo valstu valstspiederīgajiem, dialogam starp dažādu kultūru, ticību un reliģiju kopienām, nodrošinot informatīvos resursus, paaugstinot mazākumtautību un citu organizāciju potenciālu, kompetenci un īstenojot kultūras aktivitātes trešo valstu pilsoņu integrācijai Latvijā un iesaistei esošajās nevalstiskajās organizācijās.

Latvijas Bērnu forums aktīvi iesaistījies platformas veidošanas pasākumu sagatavošanā, organizāciju kapacitātes stiprināšanā, vada darba grupas Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanaI Latvijā MemorandA izstrādei, kā arī strādā, lai iesaistītu jaunas trešo valstu valstspiederīgo grupas.

Projekts „Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā” tiek īstenots no 2012. gada 16. aprīļa līdz 30. jūnijam. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.

Sadarbības partneri piedalās

Eiropas Savienības Dārza svētkos

Vērmanes dārzā

sestdien, 2012. gada 12. maijā

Dārza svētku tēma šogad ir „Eiropas aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes gads”. Tā mērķis ir atspoguļot aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti, kā arī veicināt Latvijas sabiedrībā izpratni par dažādu sabiedrības grupu sadarbību, runāt par iespēju realizēt sevi un ieņemt aktīvu dzīves pozīciju neatkarīgi no vecuma.

Eiropas Savienības Dārza svētkos visi desmit projekta sadarbības partneri iepazīstina svētku dalībniekus ar savu darbību un piedāvātajām iespējām, paredzētajām projekta aktivitātēm, pievienojoties svētku moto - „Būsim aktīvi visās paaudzēs! Piedalies!”

Sadarbības partneri organizē

forumu "Savstarpējā dialoga veidošana"

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē

ceturtdien, 2012. gada 31. maijā

plkst. 12.00 (dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.00)

Pilsoniskās sabiedrības platforma starpkultūru dialogam ir forums, kurā labas prakses pieredzē dalās aktīvās Latvijas nevalstiskās organizācijas, mazākumtautību organizācijas, augstskolas, mazākumtautību skolas, valsts institūcijas, pašvaldības, starptautiskās organizācijas, mediji, kultūras organizācijas un personas, kas iesaistītas neformālajā izglītībā, kultūras, sociālajā un citās darba jomās ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Foruma mērķis ir uzsākt sabiedrisku apspriedi par to, kā veicināt dažādu kultūru bagātību plašāku izmantošanu, izveidojot platformu starpkultūru dialoga veidošanai, plašāk izstrādājot kultūrintegrācijas virzienus, ideju iestrādes un aktualizējot pieredzes apmaiņu.

10 projekta sadarbības partneri foruma laikā izstrādā un paraksta Sadarbības memorandu.

Sadarbības partneri organizē

sarīkojumu "Svētki visām paaudzēm"

Vērmanes dārzā

sestdien, 2012. gada 9. jūnijā

no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00

Sarīkojuma mērķis ir uzsvērt ģimenes kā visu paaudžu apvienojošās vienības lomu un vērtību.

Projekta sadarbības partneri piedāvā katrs savu inovatīvi izglītojošu pasākumu programmu, parādot organizāciju darbību starpkultūru integrācijas jomā atraktīvu radošo darbnīcu veidā, iepazīstina ar dažādu tautu kultūru, tās atšķirīgo un vienojošo, kopīgi apgūst jaunas saskarsmes prasmes un sadarbības iemaņas, parāda pārstāvēto etnisko grupu pienesumu kopējai Latvijas kultūrvidei.

10 projekta sadarbības partneri 10 teltīs piedāvā:

  • ieskatu nevalstisko organizāciju darbā un piedāvātajās iespējās;
  • radošās darbnīcas;
  • izzinošas nodarbības;
  • interesantus priekšnesumus;
  • sarunas un tikšanās.

Sadarbības partneri organizē

sarīkojumu "Vasaras saulgrieži"

Vērmanes dārzā

sestdien, 2012. gada 16. jūnijā

no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00

Sarīkojuma mērķis ir parādīt atšķirīgo un kopīgi atrast vienojošo dažādu tautu tradīcijās, svinot Vasaras saulgriežus, tā parādot iespēju un pamatu starpnacionālai integrācijai.

10 projekta sadarbības partneri Vērmanes dārza estrādē aicina:

  • ieskatīties un iesaistīties dažādu tautu Vasaras saulgriežu tradīcijās;
  • klausīties un skatīties interesantu un noskaņām bagātu koncertprogrammu;
  • piedalīties spēlēs un atrakcijās;
  • vienoties kopīgā Vasaras saulgriežu ielīgošanā.

Sadarbības partneri organizē

apaļā galda diskusiju

Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē

piektdien, 2012. gada 29. jūnijā

plkst. 11.00

Apaļā galda diskusija - projekta noslēguma pasākums, uz kuru aicināti visi projektā iesaistītie dalībnieki - projekta sadarbības partneri, aktivitāšu apmeklētāji – trešo valstu valstspiederīgie, valsts organizāciju, pašvaldību, vēstniecību, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un visi interesenti, lai kopīgi diskutētu par projekta aktivitātēm, izvērtētu projekta norises, apkopotu rezultātus, plānotu un vienotos par tālāko sadarbību un turpmāko darbu.

Jaunieši aicināti kandidēt Jauniešu Saeimas vēlēšanās

Jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem aicināti reģistrēties un sākt priekšvēlēšanu kampaņu, lai kļūtu par 2012.gada Jauniešu Saeimas deputātiem. 100 pārliecinošāko, interneta balsojumā lielāko atbalstu guvušo ideju autori aprīļa beigās pulcēsies Saeimā, lai no Saeimas tribīnes ar vienaudžiem diskutētu par sev aktuālām tēmām. Personīgā līdzdalība un pieredze ļaus jauniešiem labāk iepazīt parlamenta ikdienas darbu un izprast politiskos procesus parlamentārajā demokrātijā.

„Jauniešu ceļš uz Jauniešu Saeimu būs līdzīgs kā ikviena deputāta ievēlēšana Saeimā. Vispirms šis ceļš sākas ar iesaistīšanos, savu ideju un spēju pierādīšanu domubiedriem. Tālāk idejas tiek pakļautas sabiedrības vērtējumam caur Saeimas vēlēšanām,” raksturo Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. „Jauniešiem gūtā pieredze, gan piedaloties Jauniešu Saeimas vēlēšanās, gan arī niansēti iepazīstot parlamentārā darba ikdienu, būs vērtīgs ieguldījums ceļā uz nākotnes profesionālo izaicinājumu virsotnēm,” pauž Solvita Āboltiņa.

Pieteikties projektam un balsot par idejām var Jauniešu Saeimas oficiālajā mājaslapā www.jauniesusaeima.lv līdz 18.martam. Reģistrēties dalībai projektā, kā arī balsot par jauniešu piedāvātajām idejām var ikviens portāla Draugiem.lv lietotājs.

100 jaunieši, kuru idejas interneta balsojumā gūs visvairāk balsu, kļūs par Jauniešu Saeimas deputātiem. No jauniešu idejām taps deklarāciju projekti, ar kuriem jaunie deputāti strādās Jauniešu Saeimas dienā, radot vienotu noslēguma dokumentu, kas apkopos Latvijas jauniešu šī gada prioritātes. Jauniešiem būs iespēja mācīties pierādīt savas idejas pamatotību, tās ieviešanas nepieciešamību un meklēt kompromisus.

Projekta centrālais notikums būs 27.aprīlī, kad ievēlētie 2012.gada Jauniešu Saeimas deputāti sanāks Saeimas namā.

Jauniešu Saeimas deputāti 27.aprīlī strādās četrās komisijās: Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un Eiropas lietu komisijā.

Komisijas vadīs Saeimas deputāti – komisiju priekšsēdētāji – kopā ar līdzpriekšsēdētājiem no jauniešu vidus. Jaunieši arī izveidos Saeimas Prezidiju, kas apstiprinās Jauniešu Saeimas sēdes darba kārtību. Sēdi vadīs Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Pasākumu rīko Saeima kopā ar sadarbības partneriem - biedrībām „Sabiedrība par atklātību „Delna”” un „Latvijas Bērnu forums”. Informatīvie atbalstītāji – sociālais tīkls Draugiem.lv un Latvijas Televīzija. Pasākumu atbalsta arī Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Sekot projekta aktivitātēm iespējams arī sociālajos tīklos Draugiem.lv, Facebook, Twitter un Youtube.
Video ar aicinājumu piedalīties Jauniešu Saeimā aplūkojams šeit: http://ej.uz/xgx3

Iepriekšējā Jauniešu Saeima sanāca 2011.gada 3.jūnijā.

LBF sveic Ziemassvētkos

Ventspils Centra sākumskolas zēnu koris - "Baltie ziemassvētki"

Starptautiskajā brīvprātīgo darba dienā 5. decembrī sabiedrībā zināmi cilvēki kļūs par brīvprātīgajiem
Eiropas Brīvprātīgā darba gada izskaņā 2011. gada 5. decembrī visā Latvijā tiks svinēta Starptautiskā Brīvprātīgo darba diena. Ar vērienīgu akciju Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar nevalstiskajām organizācijām un visdažādāko nozaru pārstāvjiem – politiķiem, aktieriem, mūziķiem, sportistiem un daudziem citiem - veltīs vienu stundu darbam organizācijās un iestādēs, kur brīvprātīgo darbam ikdienā ir neatsverama nozīme.

Lai pievērstu uzmanību tam, cik daudzpusīgas ir darba iespējas un ar savu darbu pierādītu, ka par brīvprātīgo patiešām var kļūt ikviens, sabiedrībā zināmi dažādu nozaru pārstāvji kopā ar nevalstiskajām organizācijām visas dienas garumā veiks dažādus brīvprātīgo pienākumus. Viņiem pievienoties un uzzināt, kas nepieciešams, lai oficiāli kļūtu par brīvprātīgo, aicināts ikviens interesents.

"Eiropas Brīvprātīgā darba gada laikā notikušas daudz un dažādas diskusijas, akcijas un pasākumi gan brīvprātīgā darba popularizēšanai, gan attīstības veicināšanai valsts un pašvaldību līmenī. Noslēdzot šo gadu, gribam aicināt ne tikai diskutēt, bet praktiski iesaistīties un ar savu darbu veidot labāku apkārtni, pilsētu un valsti. Latvijā ir ļoti daudz biedrību, iestāžu, organizāciju, kuru pastāvēšana bez brīvprātīgo atbalsta nemaz nav iedomājama. Ar šo Vislatvijas akciju vērsīsim sabiedrības uzmanību ne tikai uz brīvprātīgā darba iespējām, bet arī skaidrosim brīvprātīgo piesaistes procesu," stāsta Diāna Sīmansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja un Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 nacionālā koordinatore.

No plkst. 9.00 līdz 10.00 veselības ministre Ingrīda Circene kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktori Daci Ratnieci un biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" brīvprātīgo darba koordinatori Lauru Bulmani palīdzēs izdalīt zupu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem biedrības "Žēlsirdības misija "Dzīvības ēdiens"" zupas virtuvē Kr. Barona ielā 56, Rīgā.

No plkst. 11.00 līdz 12.00 aerobikas trenere Inese Ļubinska kopā ar biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse "RASA"" dalībniekiem vadīs rīta rosmi dienas centra „Ābeļzieds“ apmeklētājiem Dzirciema ielā 24, Rīgā.

No plkst. 14.00 līdz 15.00 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Saulaino dienu bibliotēkā viesosies mūziķis Andris Kivičs, kurš sniegs koncertu mazajiem un lielajiem pacientiem. Kopā ar mūziķi pie bērniem viesosies arī Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja Diāna Sīmansone un biedrības "Latvijas Bērnu un jauniešu forums" valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte.

No plkst. 15.00 līdz 16.00 TV raidījumu vadītājs Māris Grigalis un psihoterapeite Aina Poiša kopā ar Eiropas Brīvprātīgā darba gada labās gribas vēstnieci Lindu Kuikulīti veltīs savu laiku darbam dzīvnieku patversmē „Ulubele“.

No plkst. 15.00 līdz 16.00 "Dailes" teātra aktrise un gleznotāja Elīna Dzelme iejutīsies ekskursiju gida lomā iejutīsies un dalīsies gleznošanas pieredzē ar Latvijas Nacionālais mākslas muzeja apmeklētājiem. Kopā ar viņu uz brīvprātīgo darbu aicinās biedrības "IMKA Latvija" prezidente Gunta Kelle.

 No plkst. 16.00 līdz 17.00 pie dienas centra  "Skudrupūznis" (Vaidelotes iela 13, Rīga) bērniem un jauniešiem viesosies spēkavīrs Raimonds Bergmanis, kurš kopā ar Eiropas Brīvprātīgā darba gada labas gribas vēstnieku, Latvijas Ielu vingrošanas sporta biedrības dibinātāju Māri Šlēziņu dalīsies sportista pieredzē.

Starptautiskajā brīvprātīgo darba diena tiks svinēta visā Latvijā.  Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ietvaros, piedaloties projektu konkursā aktivitāšu organizēšanai Starptautiskajā brīvprātīgo darba dienā 5.decembrī un saņemot Izglītības un zinātnes ministrijas finansējumu, piecās Latvijas vietās tiks rīkoti pasākumi, lai atzīmētu Starptautisko brīvprātīgo darba dienu.

Pierīgā biedrība "Stopiņu novada jauniešu biedrība UPE" īsteno projektu "GODA LIETA būt brīvprātīgajam", iesaistot tajā dalībniekus no Stopiņu, Ropažu, Ādažu, Garkalnes un Salaspils novada, lai atzīmētu šo dienu, daloties pozitīvā pieredzē starp novadiem un gūstot jaunas zināšanas. Pasākums notiks Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā.

Biedrība "Nevalstisko organizāciju apvienība "Jēkabpils NVO atbalsta centrs"" īsteno projektu "Forums "Palīdzi citiem un sev, esi brīvprātīgais!"' Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Foruma darba kārtībā ir brīvprātīgo darba prakses stāstu izstāde, videofilma, informatīvi izglītojoša lekcija, diskusijas un darbs grupās. Pasākums notiks Jēkabpils pilsētas tautas namā.

Latgalē biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Preiļu komiteja īsteno projektu "Satikšanās, lai iedvesmotos", kā ietvaros tiks rīkots salidojums - konference, aicinot uz tikšanos Riebiņu novada iedzīvotājus, kas kaut reiz ir piedalījušies brīvprātīgo darbā. Pasākums notiks Riebiņu vidusskolā.

Zemgalē biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" īsteno projektu "Jelgavas brīvprātīgais 2011", kā mērķis informēt un izglītot sabiedrību, godināt un izteikt pateicību brīvprātīgā darba darītājus. Pasākums notiks Sabiedrības integrācijas pārvaldē Jelgavā.

Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" īsteno projektu "Labā zvaigzne", kā mērķis ir godināt brīvprātīgā darba veicējus. Projekta galvenais pasākums "Labā zvaigzne" notiks 5 Latvijas Sarkanā krusta komitejās (Daugavpils un Ilūkstes, Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas, Dagdas, Aglonas). Projekta ietvaros tiks izveidoti arī informatīvie stendi, izstādes un atvērtās durvju dienas.

Publiskos pētījuma rezultātus par brīvprātīgā darba monetāro vērtību Latvijas ekonomikā

Š.g. 25.novembrī Spīķeru koncertzālē no plkst. 10.00 visas dienas garumā notiks  Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības „Latvijas Bērnu un jauniešu forums“ kopīgi organizētā Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 (EBDG 2011) interaktīvā noslēguma konference. Konferences laikā pirmo reizi plašākai sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar veiktā pētījuma „Brīvprātīgā darba attīstības iespējas Latvijā un tā ieguldījums tautsaimniecībā“ rezultātiem.

Līdz šim Latvijā nav veikts tik plaša mēroga pētījums, kas atspoguļotu reālo situāciju brīvprātīgā darba jomā un tā ieguldījumu tautsaimniecībā. Lai apzinātu pašreizējo situāciju, EBDG 2011 ietvaros pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija“ veica pētījumu „Brīvprātīgā darba attīstības iespējas Latvijā un tā ieguldījums tautsaimniecībā“. Konferences dalībniekiem būs iespēja tikties ar minētā pētījuma veicējiem un nozares ekspertiem un uzdot interesējošos jautājumus.

Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis uzsver: „Šis ir pirmais tik plaša mēroga pētījums, kurā aprēķināta brīvprātīgā darba monetārā vērtība un tās pienesums Latvijas ekonomikā. Iegūtie dati par brīvprātīgo darbu un darbības nozarēm kalpos par atskaites punktu nākotnē, veicot līdzīgus pētījumus. Tāpat tas arī ļaus kā publiskajam, tā privātajam sektoram daudz precīzāk plānot projektus un aktivitātes, kuros nepieciešama brīvprātīgo darbinieku iesaiste.“

Konferences mērķis ir atspoguļot brīvprātīgā darba daudzveidību un iespējas Latvijā dažādu paaudžu iedzīvotājiem, apzinot jau esošo situāciju un sniedzot aktuālo informāciju par brīvprātīgo darbu, informējot par iesaistīšanās iespējām un labās prakses piemēriem Latvijā un pasaulē.

Kā aizsākās brīvprātīgais darbs pasaulē? Šo stāstu  kopā ar skatītājiem izstāstīs Agnese Lapsiņa, biedrību „RED“ un „Latvijas Bērnu un jauniešu forums“ jaunieši. Konferences ietvaros notiks dažādas diskusijas, prezentācijas, video un pieredzes stāsti. Par brīvprātīgā darba organizēšanu un sadarbību valsts un pašvaldību līmenī savā pieredzē dalīsies EBDG 2011 Labās gribas vēstnieki Gaļina Sokolova, Helēna Soldatjonoka, Jānis Ošlejs un Linda Ūzuliņa.

Savukārt nevalstisko organizāciju pārstāvji „brīvprātīgais.lv“, „Esi labs!“, „Latvijas Bērnu un jauniešu forums“ un „Jauniešu konsultācijas“, kas veidojušas brīvprātīgo un brīvprātīgā darba devēju sadarbības un virtuālās „satikšanās“ platformas, stāstīs par veidiem kā popularizēt brīvprātīgo darbu, organizēt brīvprātīgo apmācību virtuālajā vidē un savu pieredzi. Arī konferences dalībnieki zālē tiks aicināti dalīties savā personīgajā pieredzē.

Pasākuma norisei visas dienas garumā varēs sekot līdzi tiešraidē, apmeklējot Iespēju kartes interneta vietni www.iespejukarte.lv vai ES Mājas interneta vietni www.esmaja.lv, un dalībnieki varēs noskatīties EBDG aktīvāko NVO un video reklāmas konkursa „Iesaisties“ informatīvos un izglītojošos videoklipus par brīvprātīgo darbu.

Paneļdiskusijā „Brīvprātīgā darba nozīme sabiedrības vērtību un saliedētas pilsoniskās sabiedrības veidošanā“ par brīvprātīgo ieguldījumu sabiedrības vērtību veidošanā  ar konferences dalībniekiem diskutēs izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un EBDG Labās gribas vēstnieks Edgars Mažis.

Konferences izskaņā tiks sumināti Izglītības un zinātnes ministrijas EBDG 2011 balvai izvirzītie nominanti, kā arī tiks paziņoti EBDG 2011 video reklāmas konkursa „Iesaisties“ uzvarētāji. Galveno balvu – jaudīgu portatīvo datoru katrā no 5 brīvprātīgā darba jomām godalgoto video sižetu autoriem pasniegs konkursa tehnoloģiju partneris „Lattelecom“ mārketinga dienesta direktors Toms Ābele. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Mareks Gruškevics paziņos simpātijas balvas ieguvēju, kas tika noskaidrots skatītāju interneta balsojumā konkursa mājas lapā www.iesaisties.lv no 1.novembra līdz 18.novembrim. Balvā uzvarētājs no Izglītības un zinātnes ministrijas saņems „Weekendbox“ aktīvās atpūtas dāvanu kuponu. Savu simpātijas balvu pasniegs arī konkursa informatīvais atbalstītājs Eiropas Hītu radio mārketinga speciāliste Tatjana Kovtuma.

Noslēgumā dalībnieki varēs fotografēties pie stenda ar EBDG 2011 noformējumu un baudīt muzikālus priekšnesumus.

Papildu informācija

Saskaņā ar 2009.gada 27.novembra Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (EBDG) aktīva pilsoniskuma veicināšanai. Eiropas Savienības dalībvalstis popularizē brīvprātīgā darba vērtības un nozīmi sabiedrībā, kas ir unikāls veids prasmju un kompetenču pilnveidošanā, sabiedrības saliedēšanā un demokrātijas stiprināšanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir koordinējošā institūcija EBDG 2011 īstenošanai Latvijā. Vairāk par EBDG un tā aktivitātēm: www.izm.gov.lv/EBDG.htmlun portālā http://pilseta24.lv. Par brīvprātīgā darba aktualitātēm nevalstisko organizāciju mājas lapās: www.brivpratigais.lv, www.esilabs.lv, www.iespejukarte.lv, www.prakse.lv.

Papildinošais attēls

Saeimā jauniešiem stāstīs par Latvijas atdzimšanas vēsturi


Trešdien, 16.novembrī, Saeimā viesosies vairāk nekā 70 jaunieši no Latvijas
skolām, lai valsts dzimšanas dienas noskaņās vairāk uzzinātu par Latvijas
valsts atdzimšanas vēsturi.
Valsts svētku ieskaņā ar skolēniem tiksies Saeimas priekšsēdētāja Solvita
Āboltiņa un Augstākās padomes deputāte Velta Čebotarenoka, kura pati
piedalījusies vēsturiskajā 4.maija balsojumā un jauniešiem varēs pastāstīt
par savām izjūtām, piedaloties valsts neatkarības atjaunošanas procesā.

Lai atsauktu Latvijai izšķirīgo brīžu noskaņas, jauniešiem tiks demonstrēti
vēsturiski kadri no 1990.gada maija notikumiem un Augstākās padomes
21.augusta sēdes.

Šāds dokumentāls un reizē emocionāls stāstījums par Latvijas valsts
atdzimšanu skolēniem, kuri paši šo laiku nav piedzīvojuši, ļaus labāk
izprast mūsu valsts veidošanās kontekstu un stiprināt patriotisma jūtas.

Pasākumu Saeima rīko sadarbībā Latvijas Bērnu forumu, kura valdes
priekšsēdētāja Ineta Ielīte skolēnus uzrunās par jauniešu ieguldījumu
Latvijas labā.

Stāstījums par Latvijas valsts neatkarības atgūšanu notiks trešdien,
16.novembrī, Saeimas nama Viesu zālē plkst.12.00.